Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 24
Toàn hệ thống: 4664
Trong vòng 1 giờ qua

 Ban QL NCKH-HTQT Phân hiệu Gia Lai nhận được thông báo của Phòng Quản lý NCKH Trường Đai học Nông Lâm TP. HCM về việc đề xuất đề tài KH&CN cơ sở (cán bộ/giảng viên) năm 2016, vậy Ban quản lý NCKH-HTQT Phân hiệu Gia Lai kính thông báo đến cán bộ giảng viên Phân hiệu Gia Lai được biết để đăng ký tham gia thực hiện!

Thời hạn chót nhận đăng ký tại Ban QL NCKH-HTQT Phân hiệu Gia Lai là ngày 22 tháng 2 năm 2016

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo

Mẫu phiếu đề xuất

Ban QL NCKH-HTQT 

Trân trọng!