Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 579
Toàn hệ thống: 13530
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU

1. Phương hướng chung

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, động viên đoàn viên hăng hái tham gia nghiên cứu khoa học, sáng tạo trong công tác dạy và học. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và tỉnh nhà.  

2. Mục tiêu

Tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Nhiệm vụ năm học; Các Chỉ thị, hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Công đoàn ngành về công tác hoạt động Công đoàn. Bám sát chức năng nhiệm vụ của Công đoàn trong việc phối hợp với chuyên môn, năng động sáng tạo trong phương thức hoạt động, động viên đoàn viên hăng hái lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh cả về số lượng và chất lượng hoạt động.

3. Chỉ tiêu phấn đấu

Phối hợp chặt chẽ với Nhà trường và các tổ chức đoàn thể, phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

     - Cán bộ, giảng viên có sản phẩm NCKH, sáng kiến kinh nghiệm.

     - Có it nhất 70% đoàn viên đạt danh hiệu  Đoàn viên Xuất sắc.

     - Không có đoàn viên vi phạm về qui chế chuyên môn, về cuộc vận động dân số kế hoạch hoá gia đình.

     - 100% đoàn viên đã có gia đình đăng ký xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá.

     - Tham gia đầy đủ và phấn đấu đạt thành tích cao trong các cuộc thi do CĐ cấp trên phát động.

     - Trong nhiệm kỳ 2010 – 2013 giới thiệu tối thiểu 3 đoàn viên ưu tú kết nạp vào tổ chức Đảng.

     - Tập thể CĐCS đạt danh hiệu Vững mạnh xuất sắc.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CỤ THỂ

Chương trình 1:           Nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, giảng viên nhằm thực hiện nhiệm vụ: “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo”.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn cho đoàn viên lao động. Tiếp tục triển khai tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, và đặc biệt đối với các trường Đại học là cuộc vận động “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội”.

- Triển khai kịp thời đến từng đoàn viên các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Công đoàn cấp trên. Giúp cho mỗi đoàn viên luôn luôn được cập nhật thông tin mới. Tổ chức, tạo điều kiện để đoàn viên tham gia tích cực các cuộc vận động, các chương trình hành động do Công đoàn Nhà trường và Công đoàn cấp trên phát động

- Tạo được sự chuyển biến mới trong nhận thức, tư tưởng và hành động cho đoàn viên trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục, đào tạo và sự phát triển nhanh chóng của Nhà trường.

Chương trình 2:           Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho Đoàn viên đang công tác tại cơ quan.

 - Tham mưu và phối hợp tốt với Ban giám hiệu trong việc bố trí lao động phù hợp, tạo mọi điều kiện để đoàn viên có cơ hội cống hiến, sáng tạo, phát triển

 - Nắm vững các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của Công đoàn cấp trên về chế độ chính sách đối với người lao động để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

- Xây dựng kế hoạch phù hợp để tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT. Tăng cường giao lưu học hỏi với các đơn vị bạn trong và ngoài tỉnh để tạo điều kiện cho đoàn viên nâng cao hiểu biết.

- Tiếp tục phối hợp với bộ phận chuyên môn để tìm biện pháp nâng cao đời sống và thu nhập chính đáng cho đoàn viên như: Tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ các trung tâm ngoại ngữ, tin học, mở rộng liên kết đào tạo với các huyện, các đơn vị…

Chương trình 3:           Tham gia phối hợp với các bộ phận chuyên môn, tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

- Phát huy hơn nữa vai trò của Công đoàn trong các tổ chức của Nhà trường, làm tốt chức năng tham mưu, phối hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên có cơ hội học tập nâng cao trình độ về chuyên môn và lý luận chính trị.

- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học của Nhà trường để xây dựng chương trình hoạt động của Công đoàn sát, đúng, phù hợp với thực tế Nhà trường. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

- Vận động đoàn viên nâng cao chất lượng tài liệu bài giảng, tiến tới thành lập các nhóm nghiên cứu khoa học để nhận đề tài nghiên cứu, các nhóm biên soạn sách. Phát động đoàn viên áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy và NCKH.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,  Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

- Tiếp tục phát động phong trào “Thi đua dạy tốt - học tốt”, phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí điện, nước”, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp và an toàn lao động”.

- Thực hiện tốt phong trào thi đua: “Hai tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” và các cuộc vận động lớn trong ngành.

- Quan tâm đến hoạt động nhân đạo, từ thiện. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc tham gia ủng hộ các quĩ tình thương, quỹ ủng hộ đoàn viên nghèo, quĩ bảo trợ trẻ em, quĩ đền ơn đáp nghĩa….

 

Chương trình 4:           Đổi mới tư duy, hoạt động Công đoàn nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

- Sau Đại hội, nhanh chóng kiện toàn bộ máy BCH, UB kiểm tra. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, cán bộ UBKT. Coi trọng công tác thi đua khen thưởng, xây dựng các tiêu chí đánh giá thi đua ngay từ đầu năm học để đoàn viên căn cứ vào đó phấn đấu và BCH căn cứ để đánh giá, tổng kết thi đua khen thưởng cuối kỳ, cuối năm.

- Đảm bảo sinh hoạt định kỳ trong Công đoàn đơn vị. Đổi mới phương thức sinh hoạt, tăng cường tổ chức hội thảo, sinh hoạt chuyên môn.

- Triển khai và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, báo cáo định kỳ kịp thời đúng thời hạn.

- Chú trọng xây dựng khâu đoàn kết nội bộ, tăng cường dân chủ hoá trường học, phát huy sức mạnh tập thể nhằm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh   

- Quan tâm, chỉ đạo hoạt động trong công tác nữ công. Xây dựng chương trình, kế hoạch hàng tháng, hàng kỳ. Thực hiện và phát huy các phong trào thi đua trong nữ công như: phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; phong trào “Xây dựng gia đình văn hoá”; phong trào “Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan”…

- Tham mưu tốt với Nhà trường trong việc bồi dưỡng, đào tạo nữ cán bộ quản lý Nhà trường và Phòng, Khối, tạo điều kiện thuận lợi để chị em có điều kiện tham gia học tập nâng cao trình độ, tham gia các họat động xã hội, chính trị.

- Đảm bảo các chế độ về bà mẹ và trẻ em.

- Tăng cường công tác chỉ đạo ủy ban kiểm tra thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ.

- Phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra cho cán bộ. Nắm bắt kịp thời các văn bản pháp luật về thanh tra, kiểm tra.

- Bảo đảm chế độ sinh hoạt và báo cáo với BCH Công đoàn từng tháng, từng kỳ. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Chỉ đạo tốt công tác thu chi tài chính Công đòan theo đúng các văn bản hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và nguyên tắc tài chính. Đảm bảo các khoản thu nộp lên Công đoàn cấp trên đúng qui định, hỗ trợ kịp thời và có hiệu quả trong công tác thăm hỏi đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Tham mưu tốt với Nhà trường trong việc nâng cao đời sống cho đoàn viên.

- Công tác tài chính phải góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động của Công đoàn, đảm bảo cho các hoạt động của Công đoàn được triển khai đúng kế hoạch, mang lại hiệu quả cao.

 

Số lần xem trang : :4189
Nhập ngày : 23-12-2010
Điều chỉnh lần cuối :25-12-2010

Thông tin và hoạt động Công Đoàn

Danh sách Tổ Công đoàn và đoàn viên trực thuộc Công đoàn cơ sở Phân hiệu Gia Lai(23-05-2013)

"GIẢI BÓNG ĐÁ MINI CHÀO XUÂN TÂN MÃO 2011"(04-01-2011)

Thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" trong nữ nhà giáo và lao động giai đoạn 2010 - 2015(22-12-2010)

Đại hội Công đoàn cơ sở Phân hiệu Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2010 - 2013(21-12-2010)

Vận động quà Mùa xuân chiến sĩ năm Tân Mão 2011(07-12-2010)

Danh sách Đoàn viên Công Đoàn Phân hiệu Gia Lai năm 2010(21-09-2010)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín sáu một tám không