Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 246
Toàn hệ thống: 8442
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

I. LÃNH ĐẠO PHÂN HIỆU

1. Giám đốc:

GS. TS. Nguyễn Hay

2. Phó Giám đốc:

PGS. TS. Lê Hữu Khương

3. Phó Giám đốc:

TS. Trịnh Đào Chiến

II. BAN TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

1. Trưởng Ban:

ThS. Từ Thị Khánh Linh

2. Phó Trưởng Ban:

ThS. Võ Thị Lê Na

Số điện thoại của Ban:

0593.877035

III. BAN KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

1. Trưởng Ban:

ThS. Trần Thị Thu Hiền

Số điện thoại của Ban:

0593.622949

IV. BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

1. Trưởng Ban:

ThS. Nguyễn Thị Thu

2. Phó Trưởng Ban:

ThS. Phạm Thị Tùng

Số điện thoại của Ban:

0593.877665

V. BAN CÔNG TÁC SINH VIÊN

1. Trưởng Ban:

ThS. Lê Minh Sơn

2. Phó Trưởng Ban:

ThS. Lê Phú Quỳnh Như

Số điện thoại của Ban:

0593.877443

VI. BAN QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

1. Trưởng Ban:

TS. Trần Cao Bảo

2. Phó Trưởng Ban:

ThS. Lê Thị Bách Thảo

Số điện thoại của Ban:

0593.605480

VII. KHỐI GIẢNG VIÊN

1. Trưởng Khối:

TS. Trần Cao Bảo

Số điện thoại của Khối:

0593.503506

VIII. TỔ NÔNG LÂM

1. Tổ Trưởng:

ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình

IX. TỔ KINH TẾ - MÔI TRƯỜNG

1. Tổ Trưởng:

ThS. Lê Thị Bách Thảo

X. TỔ NGOẠI NGỮ - KHOA HỌC

1. Tổ Trưởng:

ThS. Từ Thị Khánh Linh

Số lần xem trang : :9643
Nhập ngày : 01-03-2010
Điều chỉnh lần cuối :24-08-2016

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy không không hai không