Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 447
Toàn hệ thống: 17191
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

QUY ĐỊNH

Công tác giáo viên chủ nhiệm

 

Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng cho giảng viên trực thuộc Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai (gọi tắt là Phân hiệu Gia Lai) được phân công đảm nhận công tác giáo viên chủ nhiệm.

2. Giáo viên chủ nhiệm trong quy định này bao gồm chủ nhiệm các lớp hệ chính quy tập trung và hệ đào tạo khác tại Phân hiệu Gia Lai.

Điều 2. Quyền hạn, trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm.

1. Quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm

- Giám sát, góp ý và tham dự đại hội bầu ra Ban cán sự, cán bộ Đoàn, cán bộ Hội sinh viên của lớp theo đúng quy định.

- Là thành viên của các hội đồng xét thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên thuộc lớp được phân công chủ nhiệm.

- Giải quyết những việc xảy ra trong lớp.

- Yêu cầu Ban cán sự lớp, cán bộ Đoàn báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình trong lớp.

- Kiến nghị Lãnh đạo Phân hiệu khen thưởng sinh viên thuộc lớp chủ nhiệm khi sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, thi đua … hay kỷ luật khi sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, vi phạm quy chế, vi phạm luật pháp…

2. Trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm

- Giúp sinh viên nắm mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo của ngành và chuyên ngành, nhất là phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học ở bậc Đại học, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

- Giúp sinh viên nắm và thực hiện nghiêm túc các Quy chế, các Quy định hiện hành, các chính sách chế độ có liên quan đến sinh viên.

- Nắm các thông tin cơ bản về sinh viên như: họ và tên sinh viên, địa chỉ thường trú, địa chỉ ngoại trú (nơi sinh viên đăng ký ở tạm trú), số điện thoại liên hệ; họ và tên  cha mẹ của sinh viên, địa chỉ thường trú, số điện thoại liên hệ.

- Hướng dẫn Ban cán sự lớp về các vấn đề:

      + Theo dõi và quản lý học tập đối với tập thể lớp và các thành viên trong lớp.

      + Tổ chức các hoạt động khác của lớp như: văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui       chơi…

      + Tổ chức lớp tham gia đầy đủ các phong trào do Phân hiệu, Liên chi Đoàn      phát động.

      + Phối hợp hoạt động với Ban chấp hành chi Đoàn, chi hội sinh viên.

      + Giải quyết những vướng mắc tồn tại và những việc phát sinh khác của lớp,      giữ vững đoàn kết trong nội bộ lớp.

- Định kỳ (mỗi tháng 01 lần vào cuối tháng) làm việc với Ban cán sự lớp và tổ chức sinh hoạt lớp. Các buổi sinh hoạt lớp phải ghi đầy đủ vào biên bản và báo cáo Trưởng Bộ phận Tổ chức – hành chính bằng văn bản.

- Thường xuyên liên hệ, phối hợp với các Khối, Tổ bộ môn, giáo viên giảng dạy các môn học đối với lớp được phân công làm giáo viên chủ nhiệm để nắm tình hình học tập, rèn luyện của sinh viên trong lớp.

- Chỉ đạo Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi Đoàn xác định mức rèn luyện, để xét phân loại sinh viên sau mỗi học kỳ. Tổ chức việc bình xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên trong lớp.

- Trực tiếp chỉ đạo và tham dự đại hội lớp, sơ kết học kỳ, sơ kết các đợt thi đua theo yêu cầu của Phân hiệu, Liên chi Đoàn.

- Bàn giao đầy đủ, kịp thời khi chuyển nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm cho giáo viên khác theo sự phân công của Phân Hiệu trưởng.

- Giáo viên chủ nhiệm nào không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xem xét thi đua khi bình xét kết quả công tác từng năm học.

 

Số lần xem trang : :4247
Nhập ngày : 23-09-2011
Điều chỉnh lần cuối :18-06-2012

Quy định, quy chế (TC-HC)

Quy định về giờ làm việc, nghỉ ngơi(20-10-2010)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bảy không ba chín