Thống kê

Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 THÔNG BÁO

“V/v gia hạn đăng ký mua BHYT năm 2017 đối với các khóa 2013,2014,2015”

Thực hiện Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT và Công văn số 1132/BHXH-QLT ngày 01/8/2016 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2016-2017.

Phân hiệu đã có thông báo số: 17/TB-PHGL-KHTC ngày 31/10/2016 về việc đóng BHYT năm học 2016-2017 thời hạn đăng ký là ngày 25/11/2016, nhưng đến nay vẫn còn một số sinh viên chưa đăng ký mua thẻ BHYT, để đảm bảo quyền lợi và nhiệm vụ của sinh viên, Phân hiệu thông báo về việc gia hạn mua BHYT bắt buộc đối với những sinh viên chưa đăng ký mua BHYT năm 2017 như sau:

Thời gian gia hạn: từ ngày thông báo đến hết ngày 12/12/2016.

Địa điểm nộp:  Ban Kế hoạch Tài chính

Những sinh viên thuộc diện chính sách không phải tham gia Bảo hiểm y tế tại trường: hộ nghèo, con lực lượng vũ trang,…và những sinh viên đã tham gia BHYT tại địa phương phải nộp bản photocopy thẻ BHYT tại Ban Kế hoạch Tài chính.

Sau thời hạn trên, những sinh viên nào không thực hiện, Phân hiệu sẽ tiến hành xử lý kỷ luật.

                                                                                                           BAN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Số lần xem trang : :576
Nhập ngày : 02-12-2016
Điều chỉnh lần cuối :30-03-2017

Thông báo của Ban Kế hoạch - Tài chính

Thông báo về việc Nộp tiền đăng ký học lại tại TP. Hồ Chí Minh của học kỳ III, năm học 2015 - 2016 (07-04-2017)

Thông báo thời gian thu tiền đăng ký học lại học kỳ II năm học 2016-2017(09-03-2017)

Thông báo thu tiền học lại Học kỳ I năm học 2016-2017(28-10-2016)

Thông báo thu học phí HK 3 năm học 2015-2016(17-06-2016)

Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ I năm học 2015-2016(30-05-2016)

Thông báo thu tiền học lại HK II năm học 2015-2016(10-05-2016)

Thông báo thu tiền học lại HK II năm học 2015-2016(10-05-2016)

Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ II năm học 2014-2015(08-04-2016)

Thông báo đóng học phí HK 2 năm học 2015-2016(01-04-2016)

Thông báo thu tiền học lại HK 1 năm học 2015-2016(09-11-2015)

Thông báo nhận tiền học bổng học kỳ I năm học 2014-2015(22-06-2015)

Thông báo thời hạn nộp học phí năm học 2014-2015(18-05-2015)

Thông báo thu tiền học lại Học kỳ II năm học 2014-2015(13-03-2015)

Thông báo thời hạn đóng học phí HK I năm học 2014-2015(10-12-2014)

Thông báo thời gian thu tiền học lại HK 1 năm học 2014-2015(04-11-2014)

Thông báo danh sách sinh viên chưa đóng học phí đến ngày 18/12/2014(22-09-2014)

Danh sách sinh viên chưa đóng đủ học phí (06-06-2014)

Thông báo về việc nộp học phí học kỳ II năm học 2013-2014(21-05-2014)

Thông báo thời gian thu tiền học lại HK 2 năm học 2013-2014 (bổ sung)(02-04-2014)

Thông báo thời gian thu tiền học lại HK 2 năm học 2013-2014(27-02-2014)

Thông báo thời hạn đóng tiền học phí học kỳ I năm học 2013-2014(23-12-2013)

Thông báo thời gian thu tiền học lại HK 1 năm học 2013-2014(20-12-2013)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn một ba ba ba